Ειδικές Κατηγορίες

Virtual Net Billing (Εικονικός ταυτόχρονος συμψηφισμός) & Zero Feed-In

Virtual Net-Billing

Το Virtual Net-Billing aφορά αυτοκαταναλωτές των οποίων οι εγκαταστάσεις κατανάλωσης δεν βρίσκονται στην ίδια περιοχή με τον σταθμό παραγωγής. Στην περίπτωση του Virtual Net-Billing η εγχεόμενη ενέργεια συμψηφίζεται ταυτόχρονα με την αντίστοιχη ενέργεια που καταναλώνεται στις εγκαταστάσεις. Δικαίωμα να εγκαθιστούν συστήματα αυτοπαραγωγής ή αυτοκατανάλωσης έχουν τόσο νομικά όσο και φυσικά πρόσωπα.

services-tabs-139154408

Το Virtual Net Billing μπορεί να εφαρμοστεί είτε από μία επιχείρηση αυτοτελώς, είτε μέσω της συμμετοχής της σε Ενεργειακή Κοινότητα, σε αντίθεση με το Virtual Net Metering που δεν επιτρέπεται για τις επιχειρήσεις. Οι σταθμοί παραγωγής μπορούν να εγκαθίστανται σε οποιαδήποτε Περιφέρεια, ανεξαρτήτως της τοποθεσίας των εγκαταστάσεων κατανάλωσης και της έδρας της Κοινότητας, επιπλέον οι εγκαταστάσεις κατανάλωσης δεν υποχρεούνται να βρίσκονται όλες στην ίδια περιφέρεια πρέπει όμως, τουλάχιστον το 50%+1 των μελών να έχουν εγγύτητα στην περιοχή που η Κοινότητα ασκεί τις δραστηριότητές της.

services-tabs-139154408

Zero Feed-In

Μια άλλη ειδική κατηγορία είναι ο αυτοπαραγωγός με μηδενική τροφοδότηση (Zero Feed-In)

services-tabs-139154408

Σε αυτή την περίπτωση ο αυτοπαραγωγός δεν επιτρέπεται να εγχέει ενέργεια στο Δίκτυο, παρά μόνο να καταναλώνει το σύνολο αυτής επί τόπου. Η ισχύς των σταθμών αυτών, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν και σύστημα αποθήκευσης, μπορεί να ανέρχεται στο 100% της συμφωνηθείσας ισχύος της παροχής κατανάλωσης, και προορίζονται για καταναλωτές που επιθυμούν να εγκαταστήσουν ΦΒ σύστημα αλλά βρίσκονται σε περιοχές με υψηλά κορεσμένο δίκτυο.

services-tabs-139154408

Έχουμε τις Λύσεις για κάθε Επενδυτικό Ενδιαφέρον

Οι λύσεις που προσφέρουμε είναι ολοκληρωμένες και αφορούν επενδυτικά σχέδια μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας, σε όλη την Ελλάδα.

Θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.