Η σωστή συντήρηση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου έχει σαν αποτέλεσμα τα παρακάτω:

 • Τη μείωση των βλαβών και συνεπώς τη μείωση του κόστους λειτουργίας
 • Μεγιστοποίηση της απόδοσης λειτουργίας της εγκατάστασης του φωτοβολταικού πάρκου.
 • Επέκταση του χρόνου ζωής του εξοπλισμού.

Η προληπτική συντήρηση ενός φωτοβολταικού πάρκου γίνεται συνήθως ανά εξάμηνο και περιλαμβάνει συνοπτικά τις παρακάτω εργασίες:

 • Συντήρηση του Υποσταθμού Μέσης Τάσης (για έργα >100kWp)
 • Συντήρηση Inverter, τουλάχιστον 1 φορά το χρόνο.
 • Ηλεκτρολογικός έλεγχος της εγκατάστασης (συνδεσμολογίες φωτοβολταϊκών γεννητριών, υποπίνακες DC, Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης κτλ).
 • Έλεγχος γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας.
 • Μηχανολογικός έλεγχος βάσεων στήριξης και ηλεκτρολογικός έλεγχος κινητών μερών (tracker) αν υπάρχουν.
 • Παρακολούθηση της εγκατάστασης μέσω internet και μέσω τηλεμετρίας.
 • Περιοδικός Έλεγχος & καταγραφή φορτίων – έλεγχος απόδοσης πάρκου
 • Θερμογραφικό έλεγχο εξοπλισμού όπου αυτό κριθεί απαραίτητο
 • Έλεγχος διατάξεων προστασίας – καμερών.
 • Άμεση επέμβαση για έλεγχο και αποκατάσταση βλαβών της εγκατάστασης και αντικατάσταση ελαττωματικού εξοπλισμού.

Τα προγράμματα συντήρησης δύναται να τροποποιηθούν με βάση τις απαιτήσεις σας και τις ιδιαιτερότητες της κάθε εγκατάστασης.