Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη & σχεδιασμός έργου:
ECOSOL
Κατασκευή: ECOSOL
Έναρξη εργασιών: 08/2012
Ημερομηνία σύνδεσης: 12/2/2013
Ιδιοκτησία: SOLAR GATE A.E.
Θέση εγκατάστασης: Γεράκι , Δήμος Ευρώτα , Ν. Λακωνίας
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες: SUNTECH HiPerforma Pluto 250Wdm – 250Wp
Inverters: SMA STP 17000 TL
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών: ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Energia
Φωτοβολταϊκός Σταθμός στην Λακωνία-Γεράκι

Φωτογραφίες :