Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη-Κατασκευή:
ECOSOL
Γενική Επίβλεψη: ECOSOL
Θέση εγκατάστασης: Νίκαια Λάρισας
Ημερομηνία Σύνδεσης: 28/12/2012
Inverters : SMA STP 17000TL
Βάσεις Στήριξης: ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Energia
Φωτοβολταϊκός Σταθμός στη Νίκαια Λάρισας

Φωτογραφίες :